Není spor o Madonu z Veveří zbytečný?

17.02.2016 18:44

V souvislosti se včerejším stanoviskem Národní galerie v Praze týkajícího se vydání obrazu Madony z Veveří přinášíme vyjádření právního zástupce Římskokatolického farního úřadu Veverská Bítýška JUDr. Františka Severina. Osvětluje současnou lehce nepřehlednou situaci a je doplněním k mediálnímu vyjádření Jihomoravského kraje či ministerstva kultury na toto téma.  

Brno: „Národní galerie ve svém požadavku, aby vlastník obrazu Madony z Veveří předložil „zákonný souhlas příslušného krajského úřadu, Odboru památkové péče, s přemístěním obrazu ze sbírek Národní galerie v Praze“ vychází z chybného subjektivního výkladu ust. § 18 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči, ve znění pozdějších změn a doplňků.  Uvedený paragraf říká „Movitou věc, která je kulturní památkou, lze z veřejně přístupného místa trvale přemístit jen s předchozím souhlasem krajského úřadu po vyjádření odborné organizace státní památkové péče,“ říká Severin.

"Podle předchozího výkladového stanoviska ministerstva kultury České republiky (viz např. "Příručka vlastníka kulturní památky - Kulturní památky a péče o ně", kterou zpracovalo a na svých stránkách distribuuje ministerstvo kultury ČR: https://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/obcan-a-nakladani/prirucka-vlastnika-kulturni-pamatky-kulturni-pamatky-a-pece-o-ne-2273/, konkrétně stěžejní pasáž 7 Přemísťování kulturních památek, není tento požadavek důvodný, pokud kulturní památka bude i po transferu umístěna v místě veřejně přístupném. Dále rovněž i podle písemného stanoviska Národního památkového ústavu (přípis č.j. NPÚ-371/8588/2016 ze dne 02.02.2016) a Krajského úřadu pro Jihomoravský kraj (usnesení č.j. JMK 12078/2016 ze dne 25.01.2016) bylo související řízení o udělení souhlasu ve znění požadovaném Národní galerií v Praze odmítnuto právě s odkazem na skutečnost, že tento souhlas se vydává pouze v případě, kdy se jedná o trvalé přemístění kulturní památky z veřejně přístupného místa. Pokud se bude kulturní památka i nadále po přemístění nacházet v místě veřejně přístupném (jako je tomu v tomto konkrétním případě umístěním v Diecézním muzeu v Brně), pak se souhlas nevydává," doplňuje právní zástupce farnosti.

Vlastník obrazu Madony z Veveří - farnost Veverská Bítýška v této souvislosti proto vítá i dnešní stanovisko památkové inspekce ministerstva kultury, které usvědčuje Národní galerii v Praze z chybného výkladu obecně závazného právního předpisu a tedy i z fakticky neuskutečnitelného požadavku předložení nesmyslného dokumentu,“ uzavírá JUDr. František Severin.

Více na https://tisk.cirkev.cz/z-domova/neni-spor-o-madonu-z-veveri-zbytecny/.