Co ještě dělat?

19.02.2016 16:36

Brno: Co ještě může dělat Římskokatolická farnost Veverská Bítýška a Diecézní muzeum v Brně pro to, aby církevní umění patřilo církvi? Aneb informace o dalším postupu ve věci Madony z Veveří před zprávou Nár. galerie o tom, že obraz vydá (19. února 2016, 16.19).

Kde kdo se ptá, co že se to děje s Madonou z Veveří; bohužel musíme konstatovat: Právě že zatím nic...

Ve zprávách se dnes ve spojitosti s případem vytrvale skloňuje slovo exekuce. Co se tedy prakticky bude dít v momentě, kdy není naplněno rozhodnutí soudů následující po neúspěšné snaze o jednání? Odpovídá právní zástupce vlastníka, Římskokatolické farnosti Veverská Bítýška, JUDr. František Severin, který včera podal písemné vyjádření Nejvyššímu soudu ČR k dovolání Národní galerie v Praze a nyní pracuje na exekučním návrhu: "Další průběh podle exekutorského řádu je následující: Exekutor, kterému dojde exekuční návrh, požádá věcně a místně příslušný exekuční soud, tedy Obvodní soud pro Prahu 1, a to nejpozději do 15 dnů ode dne doručení návrhu, o pověření a nařízení exekuce. Soud vydá pověření zpravidla do 15 dnů, jestliže jsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady.

Nejpozději do 15 dnů ode dne doručení pověření zašle exekutor oprávněnému (farnosti, poz. red.) vyrozumění o zahájení exekuce. Povinnému (Národní galerii, pozn. red.) zašle exekutor vyrozumění nejpozději s prvním exekučním příkazem, který mu v exekučním řízení doručuje. Spolu s vyrozuměním zašle exekutor povinnému exekuční návrh, kopii exekučního titulu a výzvu ke splnění vymáhané povinnosti (...). Zároveň povinného poučí, že splní-li ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy vymáhaný nárok a uhradí zálohu, bude exekuce ukončena. Pokud uvedená třicetidenní lhůta marně uplyne, provedl by exekutor výkon rozhodnutí odebráním věci.“

Média též publikovala vyjádření pracovníků sbírky starého umění Nár. galerie (sic!), kteří vyjádřili připravenost dílo vydat a dohodnout se s Diecézním muzeem v Brně na detailech převozu. Dle jejich slov je v tomto muzeum ale zatím neoslovilo. Proč? Vysvětluje ředitel Mgr. Martin Motyčka: „Diecézní muzeum v Brně je připraveno řešit technické detaily převozu s pracovníky Národní galerie v okamžiku, kdy bude dohodnut termín přepravy. V tuto chvíli nemůžeme jakkoliv vstupovat do jednání mezi majitelem – farností Veverská Bítýška a Národní galerií. Už 18. ledna 2016 obdržela farnost Veverská Bítýška moje souhlasné vyjádření k instalaci v naší stálé expozici, a záhy nato byla odsouhlasena smlouva o výpůjčce mezi farností Veverská Bítýška a Biskupstvím brněnským, jehož je Diecézní muzeum součástí.

Informace o klimatu a nutném zabezpečení, kterými disponujeme, jsme neobdrželi od pracovníků Národní galerie, nýbrž z obecně uznávaných standardů a z podmínek stanovených Zákonem o státní památkové péči, pod něhož péče o Národní kulturní památky spadá. Do této chvíle jsme v této záležitosti nebyli Národní galerií jakkoliv kontaktováni.

I nadále jsme připraveni Madonu z Veveří přijmout a instalovat na pečlivě připravené místo ve stálé expozici Vita Christi.“

Další informace naleznete v souvisejících článcích.

(Zdroj: Biskupství brněnské)

Autor: František Jemelka