Co je majetkové narovnání

20.04.2013 16:30

Majetkové narovnání je úplné vypořádání mezi státem na straně jedné a církvemi a náboženskými společnostmi na straně druhé, k němuž se stát zavázal zákonem. Přestože se touto otázkou zabývala již vláda Miloše Zemana a později druhá vláda Mirka Topolánka, řešení přijatelné pro obě strany se nakonec nalézt nepodařilo a nedošlo tak k přijetí potřebného zákona.

K tomu nakonec došlo až dne 8. listopadu 2012, kdy byl schválen zákon č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Zákon počítá s navrácením 56% tzv. původního majetku, o který církve a náboženské společnosti přišly mezi 25. únorem 1948 a 1. lednem 1990. V průběhu 30 let má být církvím vyplacena částka 59 miliard korun v rámci finančních náhrad za majetek, jež není možné vrátit (protože není v majetku státu). Dále je postupně snižován státní příspěvek na provoz církví, až po 17 letech přestane být vyplácen úplně. Po dvou letech od nabytí účinnosti zákona byla rovněž zrušena veškerá blokace původního majetku, stanovená zákonem 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, díky čemuž s ním jeho vlastníci mohou volně nakládat. Po provedení těchto opatření dojde k definitivní odluce církví a náboženských společností od státu.

Výhody tohoto řešení jsou následující:

  • Církev bude materiálně nezávislá na státu a bude plně odpovídat za svoje hospodaření a stav jejího majetku
  • Investované prostředky se vrátí občanům bez rozdílu vyznání ve formě církví poskytovaných služeb, jako jsou školství, charita, péče o seniory, ochrana památek a kulturního dědictví
  • Nestátní vlastníci původně církevního majetku s ním mohou po 2 letech od nabytí účinnosti zákona volně nakládat