Církevní školy v Krupce nabízí vzdělání od mateřské školy až po maturitu

02.05.2014 15:33

Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov, jejímž zřizovatelem je Biskupství litoměřické, se nachází v centru města Krupka, bezprostředně navazuje na historický a architektonicky velmi hodnotný areál poutního kostela - baziliky Panny Marie Bolestné. Nabízí žákům z Krupky a okolí vzdělávání od mateřské školy přes základní vzdělávání až po maturitní zkoušku.

Tradice biskupského gymnázia v Bohosudově je stará více než tři sta třicet let. Biskupské gymnázium tu bylo založeno v roce 1679 v areálu bývalého jezuitského kláštera. V roce 1773 byl jezuitský řád zrušen, poutní kostel se stal farním a původní gymnázium bylo změněno na běžnou školu. Do kláštera se jezuité znovu vrátili po opětovném povolení řádu v roce 1853, kdy zde obnovili kolej a převzali gymnázium.

Po druhé světové válce sloužil dnešní školní areál řeholníkům a po zrušení kláštera v roce 1950 fungoval krátce jako sběrný tábor pro kněze. Následně zde byla zřízena kasárna Československé lidové armády. Od roku 1968 do začátku 90. let tu byla ubytována sovětská armáda. Její pobyt měl na zdejší areál výrazně devastující vliv.

Od počátku 90. let je areál školy v majetku Biskupství litoměřického.

Výuka zde byla obnovena v září roku 1993 (156 žáků a 15 pedagogů), od té doby počet žáků a studentů postupně rostl. Škola je dnes tvořena těmito součástmi: gymnázium osmileté, gymnázium čtyřleté, základní škola, mateřská škola, školní družina, školní klub, středisko volného času. V letošním školním roce navštěvuje mateřskou školu 24 dětí, základní školu 238 žáků a gymnázium (osmileté i čtyřleté) 187 studentů. Školní družinu navštěvuje 84 dětí, školní klub 220 a středisko volného času 195. Pracuje zde 36 plně kvalifikovaných pedagogů a 15 provozních zaměstnanců.

Prioritami školy jsou: vstřícnost, tolerance a respekt ve vzájemných vztazích členů školní komunity, otevřená a konstruktivní komunikace, poskytování kvalitních základů všeobecného vzdělání a vzbuzování potřeby celoživotního vzdělávání, bohatá zájmová činnost, projektová činnost a veřejná vystoupení.
Filosofie školního vzdělávacího programu vychází z myšlenky a uplatňování individuálního přístupu ke všem dětem, žákům a studentům – „Všichni sem patří, každý zde má své místo.“ Škola usiluje o to, aby byl každý vzděláván způsobem, který nejlépe odpovídá jeho potřebám a je tak zárukou úspěšnosti (přibližně 80 procent absolventů zdejšího gymnázia pokračuje ve studiu na vysokých školách). Žáky a studenty mj. vychovává k dobročinnosti (pravidelně zajišťují řadu charitativních sbírek).

Ve školní družině, ve školním klubu a ve středisku volného času mohou děti, žáci a studenti smysluplně trávit volný čas v zájmových kroužcích a při dalších volnočasových projektech. Škola rovněž formou kulturních a vzdělávacích aktivit vytváří prostor pro širokou veřejnost, zejména občany Bohosudova, Krupky a okolí.

Díky vlastnímu přičinění církve a z jejích vnitřních prostředků byly zdevastované prostory zdejších objektů za plného provozu školy (od září 1993) postupně přebudovány na třídy a další školské zázemí. Náklady dosáhly výše desítek milionů korun. Pomoc poskytly církevní organizace z ČR i zahraničí a další přispěvatelé.

Přestože se od roku 1993 podařilo velkou část areálu obnovit a vrátit mu tak původní účel, pro rozšíření vzdělávacích kapacit a dalšího zázemí pro výchovu i vzdělávání dětí a mládeže je třeba rekonstruovat další části.

V letech 2009-2010 se podařilo díky získané dotaci rekonstruovat a modernizovat objekt základní školy (tyto prostory byly do té doby v dezolátním stavu tak, jak je opustila sovětská armáda v roce 1989). Projekt s rozpočtem 20 mil. Kč mohl být realizován díky získanému grantu Norského fondu prostřednictvím Norského finančního mechanizmu a spolufinancujícímu městu Krupka. Za pomoci evropské finanční solidarity se podařilo rozšířit a zkvalitnit výuku a zlepšit zázemí pro mimoškolní aktivity žáků.

Celkové náklady na rekonstrukci a výstavbu celého areálu vč. nové sportovní haly byly vyčísleny na 345 mil. Kč.

Více informací naleznte na stránce www.bgbzs.cz.